Tipus d’escales


UN DELS ELEMENTS DEFINIDORS D’UN EDIFICI

La importància que tenen les escales dins dels edificis en l’actualitat -a nivell formal, definidores d’espai, situades en llocs centrals de la planta, etc- és una tendència arquitectònica relativament nova. Als edificis clàssics de l’antiguitat, i inclús molt després, als edificis medievals o renaixentistes, l’escala era un element només funcional -complia la funció de permetre la connexió entre plantes- i tenia poca importància dins del conjunt de l’edifici.

Escales imperialsLes escales se situaven a llocs residuals de la planta i, generalment, estaven encaixonades entre murs (la solució estructural més directa i pragmàtica). El seu traçat acostumava a ser aquell que més s’acoplara a l’espai en planta (un tram, dos trams lineals, anada i tornada, circular, caragol, etc) sense cap altra finalitat respecte del funcionament general ni de la imatge de l’edifici.

Ja a mitjan Renaixement comencen a apareixer els primers exemples de palaus on les escales imperials (centrals, exemptes, amb una anada i dos tornades) als rebedors en doble altura prenen gran protagonisme. L’exemple més clar i excepcional seria l’escala manierista que projectà Miguel Angel al rebedor de la Biblioteca Laurenziana.

Hui en dia, és evident el lloc preeminent que ocupen les escales, o el nucli de comunicació vertical format per escala i ascensor, en els edificis. No només preeminent en quan a ubicació -han passat a situar-se enmig de la planta- sinó que el seu traçat, la seua imatge i acabat sol ser una de les condicions que defineixen el projecte. És habitual que les escales es col-loquen ben visibles i capten gran part de l’atenció visual de l’usuari.

 

Classificació de les escales en grups

Podem atendre a molts tipus de classificacions en grups de les escales, però la que ens pareix més important -per la manera com condiciona la seua imatge, la construcció i el traçat- és la que fa referència al material de la muntant (en castellà zanca) o part estructural de l’escala. Per tant, proposem una classificació en 3 grans grups:

1. Escales de muntant de llosa de formigó: És la més habitual, formada a partir de lloses planes de formigó armat (inclinades en els trams i horitzontals en els replanells) i que normalment es completa amb graonat de rajola o similars i posterior recobriment d’acabat (encara que el propi formigó armat pot configurar els graons i ser ja l’acabat si s’encomfra bé i el polix). Solen tindre una imatge compacta i de pes degut al gruix del conjunt muntant-graonat-revestiment.

2. Escales tabicades o revoltades: És el model original i més antic, construïdes a partir d’una fulla revoltada de rajola ceràmica que fa d’estructura i posteriorment graonades també amb rajola i acabat a escollir. Si es deixa vista la rajola de la revolta, o inclús dels graons, tenen un aspecte artesanal i antic però exigixen gran destresa a l’hora de raplantejar i aparellar les peces. A nivell de lleugeresa són intermèdies, ja que el seu perfil és massís però més esvelt que el de les escales de muntant de formigó.

3. Escales de muntant metàl-lica o “escales a l’aire”: És un grup el formen models de molts tipus (muntant central, lateral, dos bandes, etc) però principalment es caracteritza per muntants a partir d’elements lineals esvelts de metall i graonat lleuger recolzat en els muntants. Dóna peu normalment a graons sense contrapetja, graons volats o mixtes. Es recorre a aquest tipus d’escales quan es busca transparència o lleugeresa.

4 tipus d'escales

A partir d’ací les possibilitats i combinacions son moltes. Depenent del revestiment (petris, ceràmics, fusta, morters, pintures, laminats), de la barana (acer inoxidable, alumini, fusta, ferro forjat, vidre, tirant, combinats) o de la forma (lineal, en “L”, en “U”, anada i tornada, corba, espiral) el resultat pot ser qualsevol. També som conscients que es poden fer escales de muntants d’altres tipus (vidre o fusta per exemple) però hem volgut prioritzar les més comunes.

 

Escales de Baixauli Arquitectura

A Baixauli Arquitectura hem projectat i construït escales dels tres tipus i gairebé de tots els acabats, traçats i formes. És habitual, degut a la importància que tenen dins del conjunt del projecte, que el resultat de l’escala vinga determinat per els gustos o preferències de l’usuari. Molts clients tenen pensat el tipus d’escala que els agradaria per a sa casa, i això ho respectem. D’altres voltes som nosaltres els que proposem una solució d’acord amb els condicionants del projecte.

Ací tractarem 2 exemples d’escales a l’aire que hem fet recentment. Els hem escollit per ser solucions menys convencionals i tenir un cert interés arquitectònic.

Escala Baixauli

Per una part tenim una escala amb “muntant oculta”, on els graons pareixen sortir directament del mur. Naturalment, en el mur hi ha una muntant de perfileria d’acer estructural amagada i falsejada, de la qual surgixen els graons estructurals (també de perfileria d’acer) sense contrapetja que després hem recobert amb laminat de fusta. La barana es un planol de vidre de sol a sostre. En aquesta solució es buscava simplicitat, puresa de formes, minimalisme. Els detalls com un passamà senzill, ninguna fusteria al planol de vidre o canvi de material per al volum paral-lepipèdic dels graons ajuden a aquesta lectura.

Escales BaixauliEn segon terme tenim una escala en què muntant i graonat són un únic element continu. Es col-locà una xapa continua plegada d’acer de 10 mm de gruix que proporciona al mateix temps el sosteniment de l’escala i el graonat. Es pretenia una escala molt lleugera i continua, amb un perfil de línia trencada que fóra identificable des de l’espai principal de l’estar. Era, per tant, adient que la pròpia xapa fóra l’acabat a xafar i en aquest sentit se li va donar un tractament de pintura antilliscant. La barana havia de reforçar la idea i tenir la mateixa lleugeresa i direcció que la xapa, per això es van ficar tirant d’acer diagonals.