Serveis


Edificació residencial

Ha suposat històricament la principal línia de treball de l´estudi, tant els edificis plurifamiliars com les vivendes unifamiliars, i hem realitzat treballs davall tot tipus de condicionants. A partir del primer programa de necessitats que planteja el client, avancem conjuntament per tota una sèrie de propostes fins a convergir en la solució òptima, conjugant el gust del promotor amb la viabilitat tècnica i econòmica.

Edificació pública

Gaudim de gran experiència en la redacció de projectes públics i la seua construcció, en els que sempre hem primat dur a terme les obres en el corresponent pressupost posat al nostre servei per l´administració i en el plaç requerit. Per tal d’aconseguir-ho ha sigut imprescindible gran rigor en les medicions prèvies i profund coneixement del funcionament de les diferents administracions i les seues interrelacions.

Urbanisme i planejament

En el camp de l´urbanisme hem realitzat treballs tècnics tant de l´àmbit de l´ordenació i planejament -plans generals, plans parcials, reparcel•lacions, estudis de detall, etc- com de l’obra civil -projectes d´urbanització, urbanització d´espais públics, etc- . Coneixem el procediment administratiu d´aprovació dels diferents documents i actuacions.

Direcció d´obres

Hem dut a terme la direcció de les obres dels projectes redactats per nosaltres -el cas més habitual- però també ens hem incorporat, com a direcció facultativa, a projectes ja començats de diferent autoria. En aquestos casos s´ha sigut respectuós amb el projecte, sense per això deixar d´introduir modificacions que ens han paregut oportunes per tal d’aconseguir adaptar millor el projecte a les canviants necessitats de la propietat.

Projectes d´activitat

Redactem el projecte tècnic i gestionem la tramitació d´activitats terciàries o industrials, des de les més senzilles i no qualificades (oficines, venda al detall) fins a les més complexes (indústria pesada, ús públic). Hem treballat les figures de la comunicació ambiental, la llicència ambiental i la llicència ambiental integrada segons cada necessitat i, en els casos de major dimensió i complexitat, comptem amb els serveis d´enginyeries especialitzades.

Informes pericials

En Baixauli Arquitectura elaborem informes pericials tant per a les parts com per a la pròpia administració de Justícia, atés que disposem en plantilla de pèrit judicial expert en patologia de l’edificació, en matèria de legalitat urbanística i en tasacions immobiliàries. Integrem la possible citació a judici com a part del nostre treball.

Certificacions energètiques

Emetem certificacions energètiques de vivendes, locals o edificis, d´acord amb la normativa estatal que obliga que aquestes acompanyen qualsevol acte de compravenda o lloguer de més de 4 mesos. Utilitzem el programari homologat per Indústria i extremem l´agilitat del procés per tal de mai entorpir per demora una operació. Incloem sense cost addicional l’alta en el registre de l’Agència Valenciana de l’Energia.

Estudis de viabilitat

Des del coneixement que ens dóna l´experiència, estudiem les possibilitats tècniques, econòmiques i de mercat de solars o immobles i emetem un dictamen realista i objectiu sobre la millor actuació a dur a terme en cada cas. Estudiem la viabilitat econòmica de promocions d’obra nova o de readaptacions d’un edifici ja existent modificant usos o superfícies.

Valoracions immobiliàries

Fem tasacions d’immobles de qualsevol tipus -vivendes, locals, edificis, sòl urbà, urbanitzable o rústic- amb valor als efectes de presentar recurs a l’Agència Tributària. Mètode de comparació, residual, de capitalització de rendes, etc. Disposem en plantilla de tècnic amb acreditació homologada d´Agent de la Propietat Immobiliària.