Quant costa de fer una casa?


UNA GUIA SENZILLA I RÀPIDA PER TAL D’OBTINDRE UN PRESSUPOST APROXIMAT

cost casaDesenvoluparem ací un sistema per a conéixer aproximadament el cost d’emprendre la construcció d’una vivenda unifamiliar d’obra nova, intentant compaginar la senzillesa del mètode utilitzat amb un mínim rigor tècnic.

A més, a diferència del que s’acostuma a fer, inclourem en la valoració no sols l’execució material, sinó també la resta de partides complementàries, que és necessari escometre i que molt habitualment representen per al promotor sobrecostos no esperats pel fet que no havia sigut informat d’ells en el moment adequat. Esta serà, per tant, una valoració aproximada de la construcció acabada i legalitzada.

 

Considerem que la variable més encertada, precisa i fàcil d’introduir és la del preu per metre quadrat construït. Per això, donarem un barem general que modificarem i matisarem en funció de les condicions particulars de cada vivenda a construir.

-   Barem general: 750 €/m2 construït de vivenda. Inclou qualitats mitjanes d’acabats, distribució convencional i les instal·lacions bàsiques de vivenda (electrificació mitjana, aigua potable, sanejament i plaques de captació solar).

-   Barem porxe: 450 €/m2 de porxe. Inclou qualitats mitjanes d’acabats en espais diàfans de porxe.

-   Barem garatge: 420 €/m2 de garatge. Inclou qualitats mitjanes d’acabats en espais diàfans de garatge en planta baixa.

 

Aquestos barems els matisarem i rectificarem amb altres, d’acord amb el cas particular de cada construcció:

-   Barem per qualitats altes: 160 €/m2 construïts generals. Es referix a un augment generalitzat de la qualitat i preu dels acabats (fusteries amb trencament de pont tèrmic, estucats, fustes nobles, microciment, sanitaris de disseny, etc). Si només s’utilitzaran puntualment es consideren inclosos en el barem general.

-   Barem per vivenda aïllada: 80 €/m2 construïts generals. En el cas que la vivenda, per estar aïllada, tinga 4 façanes en compte d’una.

-   Barem per instal·lació de climatització: 20 €/m2 construïts generals. Es referix a aire condicionat centralitzat per conductes, de fred i calor.

-   Barem per instal·lació de sòl radiant: 30 €/m2 construïts generals. Es referix a calefacció per sòl radiant general en vivenda.

-   Barem per instal·lació de radiadors: 25 €/m2 construïts generals. Es referix a calefacció centralitzada per radiadors amb caldera de qualsevol combustible.

-   Barem per col·locació d’ascensor: 40 €/m2 construïts generals. Es referix a col·locació d’elevador de fins a 3 plantes per a vivenda.

-   Barem per demolició d’edificació existent: 35 €/m2 construïts d’edificació existent a demoldre.

 

Ara inclourem la part corresponent a despeses complementàries necessàries per a la realització de les obres.

-   Barem de despeses complementàries: 65 €/m2 construïts generals. Inclou projecte tècnic, direccions d’obra, llicència municipal d’obres, estudi geotècnic del terreny, assajos de control de qualitat, etc. S’entén obra a entregar acabada.

preu construcció vivienda

Exemple:

Vivenda unifamiliar entre mitgeres de 220 m2 totals construïts (130 m2 de vivenda, 40 m2 de porxe i 50 m2 de garatge), qualitats mitjanes, instal·lació general d’aire condicionat, col·locació d’ascensor i demolició d’una edificació existent de 180 m2.

Valor gen: (130 x 750) + (40 x 450) + (50 x 420) = 97.500 + 18.000 + 21.000 = 136.500 €

Extres: (20 x 220) + (40 x 220) + (35 x 180) = 4.400 + 8.800 + 6.300 = 19.500 €

Despeses complementàries: 65 x 220 = 14.300 €

Total: 136.500 + 19.500 + 14.300 = 170.300 €

 

Esperem que haja sigut útil per tal de fer-vos una idea, però per a major fiabilitat i rigor acudiu a un tècnic professional.