Codi Tècnic de l’Edificació


COMPENDI DE NORMATIVA DE LA CONSTRUCCIÓ A ESPAÑA

El codi tècnic de l’edificació és, des de 2006, el conjunt de normes que regulen la construcció d’edificis a Espanya. És una normativa de compliment obligatori, basada en prestacions -d’habitabilitat, de seguretat, de salubritat, d’estalvi d’energia-, que pretén contindre i unificar una gran quantitat de reglaments anteriors. És el llibre gros que tot projectista ha de tindre conéixer i consultar.

No detallarem el codi tècnic de l’edificació ja que no acabaríem mai -és un conjunt de 12 volums- però pretenem explicar quin tipus de requisits exigix, quin caràcter té i, al nostre entendre, mencionarem les seues virtuts i els seus defectes.

 

Què hi havia abans del codi tècnic de l’edificació?

Des de 1957 fins a 1977 les normes que regulaven l’àmbit de la construcció a Espanya eren les normes “MW”, anomenades així perquè les publicava el Ministeri de Vivenda. En 1977, per mitjà de Reial Decret, El Govern decidix crear un marc unificat i crea les “NBE”, Normes Bàsiques de l’Edificació, de compliment obligatori, que es complementen amb les “NTE”, Normes Tecnològiques de l’Edificació, sense caràcter obligatori, que donen recorregut pràctic a les NTE.

La Llei que ho canvia tot en l’àmbit de l’edificació a Espanya és la LOE, Llei d’Ordenació de l’Edificació. Sense entrar en aspectes tècnics -no és la seua finalitat-, la LOE fixa una sèrie d’obligacions i responsabilitats dels agents intervinents. Al mateix temps marca uns requisits bàsics quant a funcionalitat, seguretat i habitabilitat que posteriorment el Codi Tècnic de l’Edificació s’encarregarà de convertir en exigències concretes i tècniques que han de complir els edificis construïts.

És, en resum, una Llei que busca protegir l’usuari d’un edifici -en realitat tots ho som- o a l’adquirient posant el llistó quant a les prestacions -aquest concepte és el fonamental- que ha de tindre un edifici i qui és el responsable de garantir-ho -tècnics projectistes, directors d’obra, promotors, constructors, etc-.

 

Caràcter del CTE, una norma basada en exigències

El Codi Tècnic de l’Edificació convertirà els objectius generals de la LOE en exigències concretes. Per posar un exemple del procés, la LOE marca com a objectiu la “accessibilitat” que permeta a les persones amb mobilitat reduïda “en els termes que preveu la seua normativa específica” l’accés i circulació per l’edifici. El CTE s’encarregarà de definir, quin tipus d’edificis -segons el seu ús i dimensió- hauran de ser accessibles i en quines de les seues dependències (algunes podran no ser-ho), s’encarregarà de fixar les condicions que convertixen un espai en accessible (mesures, pendents, com és un bany adaptat, un ascensor adaptat, etc).

És important destacar que el CTE, a diferència de les normatives anteriors a la LOE, marca unes exigències a complir, no unes solucions concretes. És a dir, la manera per la qual l’edifici complisca l’exigència no és objecte de la norma sempre que es puga justificar (de manera tècnica) que aconseguix el mínim fixat. S’han homologat una sèrie de solucions constructives concretes que garantixen el compliment però el projectista o director d’obres són lliures d’usar qualsevol altra per tal que la prestació aconseguida siga equiparable.

 

Estructura del CTE, els Documents Bàsics

Cada normativa que forma part del Codi Tècnic de l’Edificació es denomina Document Bàsic. Hi ha Documents Bàsics dedicats a dos tipus d’objectius:

1. Documents Bàsics dedicats a la Seguretat:

- Seguretat Estructural. Dividit en estructures metàl·liques, estructures de fusta, estructures de fàbrica, fonaments i accions en l’edificació. Substituïx a la NBE-AE-88 i eurocodis.

- Seguretat en Cas d’Incendi. Que substituïx a l’anterior NBE-CPI-96 i marca exigències quant a evacuació d’ocupants, instal·lacions de protecció, etc.

- Seguretat d’Utilització i Accessibilitat. De nova creació, que no té precedents normatius i fixa objectius quant a característiques dels espais, circulacions, etc.

2. Documents Bàsics dedicats a l’Habitabilitat:

- Salubritat. Conté exigències quant a ventilació, evacuació d’aigües, impermeabilització, humitat, etc.

- Protecció davant del soroll. Substituïx a la NBE-CA-88 i definix els aïllaments acústics dins i fora de l’edifici.

- Estalvi d’energia. Tracta l’eficiència energètica dels edificis i les seues instal·lacions, la utilització d’energies renovables o l’estalvi d’energia en el procés constructiu.

És important destacar que cada Document Bàsic, i dins de cada Document cada apartat, té el seu propi àmbit d’aplicació amb el que, en un mateix edifici uns DBs poden ser aplicables i altres no, en funció de les seues característiques (ús, dimensió, preexistències).

 

Virtuts i defectes del CTE.

El gran avantatge que ha representat el Codi Tècnic de l’Edificació és la unificació en una normativa -encara que conste de diversos volums- del que anteriorment era una amalgama de reglaments, amb caràcter dispers. És evident que s’ha guanyat en claredat i, sobretot, s’ha aconseguit com a resultat de l’aplicació de les exigències un parc edificat de major qualitat per a l’usuari.

No obstant això, volem fer ací 3 crítiques al CTE:

1. Des del seu llançament, en 2006, s’han revisat, retocat, modificat u alterat quasi tots els DBs i algun d’ells diverses vegades. Degut a poca previsió de futur per part dels organismes redactors, canvis de criteri o poca versatilitat de la norma per tal d’adaptar-se als casos reals.

2. De vegades, algunes exigències marcades per un DB són enfrontades a altres o perjudicials per tal d’aconseguir exigències d’un altre DB. Per exemple, les exigències de ventilació forçada són difícilment compatibles amb les d’aïllament tèrmic o acústic. Fa la impressió que algun Document Bàsic s’haguera redactat a esquenes d’un altre.

3. Ocorre també que algunes exigències no estan d’acord a la realitat constructiva de la zona o a l’economia de mitjans. Açò ocorre perquè s’han traslladat i fet pròpies algunes exigències típiques d’altres latituds -i per tant altres necessitats- i altres possibilitats econòmiques.