Certificació energètica, veritats i mentides


Segurament heu escoltat parlar de les certificacions energètiques, perquè des del passat 1 de juny del 2013, en qualsevol construcció, venda o lloguer d’edificis o unitats d’estos s’haurà d’entregar al comprador o a l’arrendatari un certificat d’eficiència energètica de l’edifici. Aquesta obligació recau sobre el promotor o propietari de l’edifici, vivenda o local.

Ara bé, al voltant de la certificació energètica han circulat una sèrie de conceptes que, per poc clars, han generat desinformació i que ací pretenem aclarir. Què és el que mesura el certificat? ¿Per a què servix? Quan és necessari obtindre’l? Pot garantir-me un certificador una nota determinada?

certificacion-energetica

Què indica exactament el certificat? Una vivenda amb lletra “A” és millor que una vivenda amb lletra “G”?
És millor només als efectes de despesa energètica i emissions per metre quadrat. El certificat energètic únicament té en compte el consum energètic necessari per tal de mantindre l’edifici en condicions tèrmiques i d’ús adequades i la contaminació produïda en el procés. No entra a valorar altres condicions de l’edifici com la distribució, situació, acabats, etc. En una analogia amb un vehicle, es valora la gasolina consumida per cada 100 Km i no el seu disseny, confort, equipament, o capacitat del maleter.

¿Per a què servix la certificació energètica? Ajudarà a l’estalvi d’energia?

Sí, però només parcialment i a mitjà o llarg termini. El propi certificat únicament informa del nivell de consum i d’emissions però no se li exigix cap mínim. Qualsevol nota o lletra és acceptada en el registre i les millores que es proposen en el certificat no són vinculants, només informatives. No obstant això, s’espera un estalvi energètic general per dos camins. D’una banda, les millores proposades poden portar a alguns propietaris a realitzar-les, si suposen estalvi econòmic, amb el conseqüent estalvi energètic. D’un altre, la transparència pel que fa a consum pot fer que el mercat, per propi interés econòmic, prioritze un perfil d’edifici més eficient i açò faça millorar la mitjana del parc existent. Una espècie d’evolució Darwiniana en què només aquells edificis eficients tinguen acollida en el mercat.

Quan és necessari obtindre un certificat? Qui ha d’obtindre’l?

En cada compravenda, lloguer superior a 4 mesos o en cada anunci de venda o lloguer. En l’acte d’escriptura de compra o lloguer, el notari exigirà el certificat d’eficiència energètica com a document necessari. És un dret del comprador o arrendatari obtindre’l i una obligació del venedor o arrendador entregar-lo. Així mateix, els anuncis de venda o lloguer que es mostren al públic (immobiliàries, cartells, etc) hauran de comportar l’etiqueta identificativa (que s’obté al registrar el certificat). L’incompliment d’estes obligacions pot portar la corresponent sanció econòmica.

Pot garantir-me un certificador una nota determinada?

De cap manera. La nota obtinguda en el certificat depén de les condicions de l’immoble i estes són objectives. El tècnic certificador pot utilitzar diverses ferramentes informàtiques per a l’obtenció del certificat i entre elles pot haver-hi lleugeres diferències d’apreciació que poden fer variar molt lleugerament la nota en alguns casos. Es pot donar el cas (encara que no és habitual) que el mateix immoble obtinga un nivell “C” en un programa i un nivell “D” en un altre, però mai un salt de 2 nivells i el salt d’un nivell és bastant estrany. Per tant, qualsevol anunci de tècnic certificador garantint una determinada nota en els seus certificats és fals.

Si voleu informar-vos amb major detall, ací vos deixe l’enllaç amb el Reial Decret que regula la certificació energètica d’edificis:

http://boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.Pdf

Sergi Baixauli. Arquitecte